Rooms-katholicisme

ROME WAS GEWEND BIJBELS EN ZIJN VERTALERS TE VERBRANDEN . . .

…maar nu keurt de Heilige Stoel de meeste nieuwe bijbelversies goed! Wat is er veranderd?

De niet Rooms-katholiek goedgekeurde bijbelversies werden samengesteld en vertaald door bijbelgelovige mannen van de Reformatie.

Maar achter de Rooms-katholiek goedgekeurde bijbels zien we tekstcritici en Jezuïeten in redactie-commissies om te zorgen voor voldoende wijzigingen om het in overeenstemming te brengen met de Rooms-katholieke leer en de bijbeluitgeverij over te nemen.

DE INLEIDING ZEGT ALLES

Nestle-Aland Novum Testamentum Graece: “De tekst van deze twee edities werd internationaal door Bijbelgenootschappen overgenomen en heeft volgend op een overeenkomst tussen het Vaticaan en de Verenigde Bijbelgenootschappen gediend als basis voor nieuwe vertalingen en voor herzieningen onder hun supervisie. Dit is een belangrijke stap met betrekking tot interconfessionele relaties.”

Het resultaat? Een tekst waarmee geknoeid is, missende verzen, gewijzigde leer! De weg geplaveid voor Eén bijbel voor Eén Wereldwijde Religie, wellicht? Wat denkt u?

HET MEEST ORTHODOX IN DE WERELD

De Kerk van Rome wordt wel beschreven als de meest orthodoxe in de wereld. Op het eerste gezicht lijkt dat ook zo te zijn - totdat het fineerlaagje van 'orthodoxie' wordt opgetild. Rome leert dat zij, en zij alleen de bevoegdheid heeft om de Schrift te interpreteren en zij doet dat op een manier die vaak in tegenspraak is met de duidelijke betekenis van de tekst. De Puriteinen vernietigden dit dogma met de Reformatie en hun leer van Sola Scriptura wat betekent 'Alleen de Schrift'.

De hervormers kwamen tot het besef dat wanneer de Schrift sprak over de Antichrist dat zij het had over de pausen van Rome. Deze leer is daadwerkelijk verloren gegaan door de moderne bijbelse interpretatie. Dit is deels tot stand gekomen door de huidige Bijbelhuizen die hun Bijbels vertalen van een corrupte Griekse NT dat door Rome is goedgekeurd.

Bij Freedom Ministries zijn we tot het besef gekomen dat veel van de hervormingen van de Reformatie verloren zijn gegaan door de invloed van Jezuïeten in de Bijbelhuizen en Bijbelscholen waar veel predikanten en voorgangers worden opgeleid.

Het materiaal in deze categorie brengt ontnuchterende informatie en rijkt ook sleutels tot bevrijding aan. Ons nieuwste werkboek, 'Verbreek de Ketenen van Rooms-katholicisme' doet beide.

:
Sorteren op: