9  Redenen Waarom

-

Vrijmetselarij

-

niet van Yehovah is

 

Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van Elohim over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Meester; wandel als kinderen van het licht want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid - en beproef wat de Meester welbehaaglijk is En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.  - Efeze 5:6-11 

1.    De eed van de leerling vrijmetselaar

Een kandidaat is verplicht een bloedstollende eed van geheimhouding af te leggen voordat hij de ware aard van de Maçonnieke opvattingen kent, of beseft wat de geheimen daarvan zijn. Het afleggen van zulke eden wordt door de Messias verboden (Mattheüs 5:34). Ook de belofte dat het lichaam mag worden verminkt als de kandidaat de geheimhoudingsplicht overtreedt, is in strijd met de Schrift (1 Korinthe 6:19-20).

De laatste jaren is er een poging gedaan om de vrijmetselarij te zuiveren door de bloededen in de lagere graden te verwijderen. De kandidaat is nu verplicht een belofte te doen waarin de eden van vroeger zijn betrokken, maar die hem verder omtrent de ware aard van de vloeken die hij over zichzelf en zijn nageslacht uitroept in het ongewisse laat.

2.    Het geheimhouding van de vrijmetselarij

Wij worden Efeze 5 aangezegd om geen gemeenschap te hebben met de “onvruchtbare werken der duisternis” (vers 11), maar om die juist te ontmaskeren. Bijbelgelovend Christendom heeft te maken met licht en openheid en geheimzinnigheid wordt veroordeeld. Lees Jesaja 45:19 en Johannes 18:20.

3.    De broederschap van de vrijmetselarij is geen ware gemeenschap

Hoewel deze uitspraak verrassend lijkt, is de ‘broederschap’ die in de vrijmetselarij gevonden wordt, niet die van het Nieuwe Testament.

a)   Het is slechts voor mannen bedoeld. (De Eastern Star, een vrouwenafdeling in sommige landen, is geen ware vrijmetselarij). Zie Galaten 3:28 waar ons gezegd wordt dat in Messias er mannelijk noch vrouwelijk bestaat.

b)   Kinderen zijn niet welkom, maar Ye’shua oftewel Jezus zei: 'Laat de kleine kinderen tot Mij komen'.

c)    Het is slechts bestemd voor vrije mannen. Regel 186: "elke kandidaat moet een vrij man zijn". Het Nieuwe Testament zegt dat er in de Messias slaaf noch vrije is.

d)   Het is slechts bestemd voor gerenommeerde mensen. Het handboek voor de blauwe loge stelt: "Elke kandidaat moet…. ten tijde van de inwijdings­plechtigheid in respectabele omstandigheden verkeren". Het evangelie is voor de armen en behoeftigen en niemand wordt buitengesloten! 1 Korinthe 5:9-11

e)    Het is alleen voor mensen die kunnen lezen en schrijven. Regel 187: "een persoon die niet kan schrijven komt daarom niet in aanmerking om te worden toegelaten". Iedereen kan de naam van de Verlosser aanroepen.

f)    Het is alleen voor mensen gezond van lijf en leden. Geen misvormd of verminkt mens kan onder normale omstandigheden tot de loge worden toegelaten. Ye’shua ging voor niemand uit de weg, hij genas de zieken. Hij geneest nu nog steeds de zieken door zijn striemen.

 

In de vrijmetselarij wordt aan mensen van koninklijke afkomst en aan de rijken altijd speciale gunst bewezen. Vergelijk Jakobus 2:9, Al deze dingen staan in flagrante tegenstelling tot de ware broederschap in de Verlosser. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in de Messias u vergeving geschonken heeft.

(Efeze 4:32) Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van de Messias vervullen. (Galaten 6:2) 

4.    Vrijmetselarij is een Federatie van Religies

"Vrijmetselarij is geen religie, maar Religie...een vorm van eerbetoon waar mannen af­kom­stig uit alle religies aan mogen deelnemen" (J F Newton). Vrijmetselaars bewijzen eer aan de Grote Architect van het Universum (GAOTU), maar in het handboek voor de Meester wordt het principe uitgelegd dat het eerbetoon gericht mag zijn tot heidense goden: de Egyptische god Osiris, Hindu goden, en goden van de onder­wereld. Man­nen afkomstig uit elke religie mogen binnentreden en hun eigen religieuze boeken gebruiken als gelijkwaardig aan de bijbel en hun goden worden beschouwd als gelijk­waar­dig aan Yehovah, die zei: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben (Exodus 20:3). Zie ook Jesaja 45:5 en 21.

5.    Vrijmetselarij noemt se schepper als een samengesteld Wezen

De zoektocht naar de heilige naam van God wordt bereikt bij de 13e Graad van de Royal Arch, waar de naam JAHBULON wordt onthuld. Het woord kan slechts uitgesproken worden door drie metgezellen van de Royal Arch, waarbij elk één lettergreep uitspreekt:

JAH - is het Griekse woord voor Jehovah

BUL - is een variant van Baäl – de heidense God waar Elia tegen streed

ON - is de term ontleend aan de Aloude Egyptische Mysteriegodsdienst bij het gebed tot de godheid Osiris

6.    Vrijmetselarij is uiteindelijk Satansaanbidding

Albert Pike (gerespecteerd 33ste graads vrijmetselaar) schreef tot degenen van de 32ste, 31ste en 30ste graden: “De vrijmetselarij religie dient door alle ingewijden van de hogere graden te worden gehandhaafd volgens de zuiverheid van de Luciferiaanse doctrine.. ja, Lucifer is God.” (In AC De La Rive, La Femme et I’efant dans la Franc – Maconnerie Universalle p.588.)

Daarom, is de speculatieve vrijmetselarij een onderdeel van waar Paulus aan refereert als: 'het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking' 2 Thessalonicenzen 2:7. Volgens de vrijmetselaars kan de oorsprong van de vrijmetselarij worden teruggevoerd tot de occulte religies van de wereld, tot Nimrod en de Toren van Babel van waaruit de occulte en valse godsdiensten zich over de wereld verspreidden. 

7.    Vrijmetselarij is een grote misleiding van begin tot eind

Vanaf het worden van Gezel (eerste graad) wordt de vrijmetselarij verteld dat hij op zoek is naar verlichting. Hij vindt dat nooit. Maar de weinigen die tot de 33ste graad doordringen, zij ontdekken dat hun god Lucifer is!

 

            Vrijmetselarij Bindt -                       Je’shua zet mensen vrij -

            Een vrijmetselaar heeft                                            Hij zei: "Gij zult de waarheid

                  geheimen die hij zelfs niet                                       verstaan, en de waarheid zal

                  aan z’n vrouw kan vertellen                                  u vrij maken." (Johannes 8:32)

De vrijmetselarij vermijdt Jezus als Verlosser en Here. Maar in Handelingen 4 lezen we want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. (Handelingen 4:12)

8.  Vrijmetselarij verbiedt de Naam van de Verlosser

Vrijmetselarij negeert Ye’shua (oftwel Jezus) niet alleen als Verlosser, maar verbiedt zelfs zijn naam in de loge. Gebeden mogen niet worden afgesloten in de naam van de Verlosser, de voorkeur wordt gegeven aan de afsluiting in de hekserij 'zo moge het zijn.'

Maar in Handelingen 4:12 lezen we: Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Verder, Kolossenzen 3:17, En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Meester Y'hoshua. (Dit vers sluit elke Loge praktijk uit.)

9. Vrijmetselarij Begaat de Onvergeeflijke Zonde

Pike onderwees dat het lichaam van de slang van de 28ste graad die zijn eigen staart verslindt ‘het vurig lichaam van de H_lige Geest...’ is. Als dat niet de onvergeeflijke zonde is waar de Redder van sprak, wat dan wel? Mattheüs 12:31, ... wie tegen de Kadosh Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden.

Conclusie

Uit deze negen korte punten kan men het verloop van het kwaad, waaruit de vrijmetsel­arij be­staat, zien. Hoewel we niet op zoek zijn tegen een persoon binnen het vrijmetselarij systeem te spreken, een studie van de vrijmetselarij en haar rituelen toont dat het onverenigbaar is met Bijbelgelovend Christendom. Een ieder die de Meester Ye’shua, (oftewel Jezus Christus) wil volgen en een vrijmetselaar is, heeft zichzelf in een zeer gevaarlijke en onmogelijke positie geplaatst.

  

Wij raden zo iemand aan om onmiddellijk:

zijn betrokkenheid bij de vrijmetselarij AF TE WIJZEN en het lidmaatschap op te zeggen

om zich voor Ye’shua de Messias van zijn zonde TE BEKEREN en om de juiste pastorale hulp TE ZOEKEN

De bijbel zegt in Exodus 20:1-7, 

Toen sprak Yehovah al deze woorden: Ik ben Yehovah, uw Elohim, Die u uit het land Egypt­e, uit het slavenhuis, geleidheeft.

U zult geen andere goden voor mijn aan­ge­zicht hebben.

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het wa­ter onder de aarde is.

U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, Yehovah, uw Elohim, ben een na-ijverig Elohim,

Die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

U zult de Naam van Yehovah, uw Elohim, niet ijdel gebruiken, want Yehovah zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

 

Freedom Ministries International