Uitspraken van Vrijmetselaars

Generaal Albert Pike, Groot Commandeur, soevereine paus van de wereldwijde Vrijmetselarij, die de 23 hoogste raden van de wereld instructies geeft.

"Wat we tegen het publiek moeten zeggen, is - We aanbidden een god, maar het is de god die men aanbidt zonder bijgeloof. Tegen u, Soevereine Groot Inspecteurs Generaal [van de 33e graad], zeggen we dit, en u mag dat herhalen voor de Broeders van de 32e, de 31e en de 30e graden - De Maçonnieke religie zou, door ieder van ons, ingewijden van de hoge graden, onderhouden moeten worden in de zuiverheid van de luciferiaanse leer. Als Lucifer niet god was, zou Adonai, de God van de Christenen, wiens daden zijn wreedheid, trouweloosheid en haat voor de mensheid, barbarisme en afkeer voor wetenschap bewijzen, zouden Adonai en zijn priesters hem belasteren? Ja, lucifer is god en ongelukkigerwijs is Adonai ook God. Want de eeuwige wet is dat er geen licht zonder schaduw is, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen wit zonder zwart, want het absolute kan alleen bestaan als twee Goden: duisternis noodzakelijk voor het licht om als achtergrond te dienen zoals het voetstuk nodig is voor het standbeeld, en de rem voor de locomotief. Zodoende is de leer van het Satanisme een ketterij; en de ware en zuivere filosofische religie is het geloof in lucifer, de gelijke van Adonai; maar lucifer, god van licht en god van het goede, strijdt voor de mensheid tegen Adonai, de god van duisternis en het kwaad."

Opgetekend door A.C. De La Rive, La Femme et L'enfant dans La Franc-Maconnerie Universelle, pag. 588. Geciteerd uit The question of freemasonry, ( 2e druk 1986 door Edward Decker pag.12-14)

"De domkoppen die het primitieve Christendom tot dwaling hebben gebracht, door geloof in de plaats te stellen voor wetenschap, dromerij voor ervaring, het fantastische voor de realiteit; en de inquisiteurs die eeuwenlang een uitroeiïngsoorlog hebben gevoerd tegen het Magisme (magie en toverij), zijn erin geslaagd de aloude ontdekkingen van het menselijk brein in duisternis te hullen"

Albert Pike [33e graad Vrijmetselaar] 'Morals and Dogma' 732 (Noot: Commandeur Albert Pike was Grootmeester van het Centraal Directoraat in Washington, D.C., Groot Commandeur van de Hoge Raad in Charleston, S.C., en Soeverein Paus van de Wereldwijde Vrijmetselarij. Hij was erelid van bijna iedere Hoge Raad in de wereld, waarbij hij persoonlijk 130 Maçonnieke graden ontving


"Vrijmetselarij stamt af van, of is gebaseerd op, een goddelijk overgedragen religie gedateerd van ver voor de primaire datering van de schepping zoals gegeven in onze Bijbel. Dat is voor ons alles wat is overgebleven van de eerste wereldreligie die bloeide in een oudheid zo oud dat het onmogelijk is er een datering aan te verbinden. Het was de eerste verenigde religie. Hiervan getuigen dergelijke symbolen, zoals de piramiden in Egypte en als in Zuid-Amerika%u2026 De oude mysteriën waren toenmalige bewaarders van de aloude waarheid en nauw verbonden met het Maçonnieke werk van vandaag... de relatie van de Mysteriën met de Vrijmetselarij wordt vaak herkend, en de gouden draad van levende continuïteit kan daar door heen worden nagevolgd tot aan de moderne Vrijmetselarij. De Mysteriën...maken allemaal deel uit van die oude draad die zijn origine vindt in die oeroude religie die vandaag eindigt in vrijmetselarij"

Foster Bailey [33ste graad Vrijmetselaar], 'The Spirit of Freemasonry' 30-2


"De hele oudheid geloofde ...in een Middelaar of Verlosser, door middel van wie de Kwade Macht overwonnen moest worden en de Allerhoogste God verzoend met Zijn schepselen. Het algemene geloof was dat hij geboren zou worden uit een maagd en een pijnlijke dood zou sterven. De Hindoes noemden hem Krishna; de Chinezen Kioun-tse; de Perzen Sosiosch; de Scandinaviërs Balder; de Christenen Jezus; de Vrijmetselaars Hiram"

Pirtle, The [Masonic] Kentucky Monitor 14,15


"De religie van de Vrijmetselarij is niet Christelijk"

Albert Mackey [33ste graad Vrijmetselaar en Secretaris Generaal van de Hoge Raad van de drieëndertigste graad Schotse Ritus], 'Encyclopaedia of Freemasonry'. 618


'Die heilige en onzichtbare band die mannen van de meest uiteenlopende meningen verbindt in één bond van broeders, die een taal geeft aan mannen van alle volken en een altaar aan mannen van alle religies, wordt heel toepasselijk, vanuit de mysterieuze invloed die hij uitoefent, de mystieke band genoemd; en Vrijmetselaars, omdat zij alleen onder die invloed zijn, of daar de voordelen van genieten, worden broeders van de mystieke band genoemd.'

Albert Mackey [33ste graad Vrijmetselaar en Secretaris Generaal van de Hoge Raad van de drieëndertigste graad Schotse Ritus], 'Encyclopaedia of Freemasonry'. Vol 2 778


"Vrijmetselarij wordt beschouwd als de directe afstammeling, of als het overleven van de Mysteriën van Isis en Osiris in Egypte"

Robert Freke Gould, History of Freemasonry 1:13


"De mens is God in de maak."

Manley P Hall. [33ste graad Vrijmetselaar] 'Lost keys of Freemasonry' 92


"Wees stil en weet dat ik God ben" '..'DAT IK GOD BEN'- de uiteindelijke erkenning van de Alles in Allen, de eenheid van het zelf met de Kosmos %u2013 het kennen van de Goddelijkheid VAN HET ZELF!"

George H.Steinmetz, 'The Lost Word: Its hidden meaning 241-242


"De tekens, symbolen en inscripties dateren van...de Sumerische beschavingen..., Chaldea [Babylon], Assyrië, Griekenland, Rome en zelfs in Mexico en Yucatan... Sommige rituelen van de Schotse ritus van de Vrijmetselarij van ons Moederressort bestaan al sinds onheugelijke tijden. Want wij onderwijzen dezelfde grootse waarheden, dezelfde sublieme filosofie%uFFFDn...als die ingewijden in de aloude mysteriën onderwezen in hun esoterische rituelen"

Henry C. Clausen, 'Messages for a Mission' [De Hoge Raad 33ste graad, A & ARFM, Mother Jurisdiction of the World, 1971] 5-7


'Vrijmetselarij is de overlevende van de oude mysteri%uFFFDn - nee, we kunnen verder gaan en het de bewaarder van de mysteriën noemen.

Bro. J.S.M.Ward. 'Freemasonry and the ancient gods' 347

De mens is nimmer dichter bij God dan wanneer hij knielt, geestelijk naakt, bij het altaar van de Vrijmetselarij

Masonic Services Association, series. vol.19 p14


Het Tweede Baken is het Boek met de Heilige Wet, geopend in de Loge. Maar de Bijbel is in de Vrijmetselarij niet meer dan een van de Grote Lichten, en is nooit meer dan dat geweest, om de reden dat van Vrijmetselaars niet verlangd wordt diens onderwijzingen te geloven...Het harde feit is dat we voortdurend Hindoes, Chinezen, Mohammedanen, Perzen en Joden toelaten, waarvan niemand in de Bijbel gelooft, en dit dwingt tot de conclusie dat de Vrijmetselarij de Bijbel slechts als symbool beschouwt.

Masonic Record, June 1926 in een artikel door Bro. T.H.R. getiteld 'What are our Landmarks?'


De Oxford University Press geeft een speciale editie van de Bijbel uit om uit te delen aan Ma%uFFFDonnieke kandidaten met daarin een verklaring dat de Bijbel zelf een symbool is dat wil zeggen, een deel dat staat voor het geheel. En in dezelfde editie verklaart Dr. Fort Newton dat 'Chet geheel, Gods openbaring door de Bijbel, de Koran, de Veda', etc bevat.


Zelfs onze zogenaamde Christelijke graden hebben slechts een Christelijke kleur, omdat we hoofdzakelijk met Christenen zijn, en niet omdat zij in wezen Christelijk

P Freemasonry and the ancient gods.

De interpretatie van de symbolen van de Vrijmetselarij vanuit een Christelijk gezichtspunt is een theorie die door sommigen wordt aangenomen, maar het is er een waarvan ik denk dat die niet tot het oude systeem behoort. De principes van de Vrijmetselarij gingen aan de komst van het Christendom vooraf. Als de Vrijmetselarij slechts een Christelijke instelling zou zijn, dan zouden de Jood, de Moslim, de Brahmaan en de Boeddhist niet samenhangend deel kunnen hebben aan haar verlichting. Maar haar universaliteit is haar glorie. In haar taal kunnen burgers van iedere natie spreken; bij haar altaar kunnen mannen van alle religies knielen; haar geloofsbelijdenis kunnen discipelen van alle geloven onderschrijven%u201D

Albert Mackey, [33ste graad Vrijmetselaar en Secretaris Generaal van de Hoge Raad van de drie%uFFFDndertigste graad Schotse Ritus] 'Encyclopaedia of Freemasonry'.


"De Driehoek Een belangrijk symbool in de Vrijmetselarij. 1. De gelijkzijdige driehoek werd door alle volken aangenomen als symbool van Godheid, en werd als de meest volmaakte van alle vormen beschouwd. Het kwam iedere keer weer terug in de Craft Masonry en in de Royal Arch. 2. De rechthoekige driehoek werd ook beschouwd als een belangrijke vorm. Bij de Egyptenaren vertegenwoordigde de basis Osiris, of het mannelijk principe; de loodlijn, Isis, of het vrouwelijk principe; en de schuine zijde, Horus, hun zoon.

R.H.MacKenzie, 'The Royal Masonic cylopedia, Rites, Symbolism and Biograghy' 743


Suggereren zij werkelijk dat heel de geestelijkheid gedwongen moet worden de eden die zij bij hun inwijding en het daarna opklimmen in de vrijmetselarij hebben afgelegd, te herroepen.

Eerwaarde Alexander Morris (toen in mei 1951 Dr. Hubert S. Box de Synode van Canterbury voorstelde een onderzoek naar de Vrijmetselarij te doen)


De Ware Vrijmetselaar is niet gebonden aan een geloofsbelijdenis. Hij realiseert zich met de goddelijke verlichting van zijn loge, dat voor hem als Vrijmetselaar zijn religie Universeel moet zijn. Christus, Boeddha of Mohammed. De naam betekent weinig, want hij erkent slechts het licht en niet de drager. Hij aanbidt in ieder heiligdom, buigt voor ieder altaar, in tempel, moskee, pagode of kathedraal, en realiseert met zijn ware begrip de eenheid van alle geestelijke waarheden. Een waar Vrijmetselaar kan niet kleingeestig zijn, want zijn loge is de goddelijke uitdrukking van alle onbekrompenheid.

(contrary to Matt.7 v 13-14) Manley P Hall [ 33ste graad Vrijmetselaar] 'Lost Keys of Freemasonry',


Wanneer de Vrijmetselaar ontdekt dat de sleutel tot de strijder op het blok de juiste toepassing is van de dynamo van levende macht, dan heeft hij het mysterie van zijn ambacht ontdekt. De zinderende energie%uFFFDn van Lucifer zijn in zijn handen en voordat hij verder en hogerop stapt, moet hij zijn vaardigheid om (deze) energie juist toe te passen bewijzen.

Manley P Hall [33rd degree Mason] 'Lost Keys of Freemasonry',


" ..de ware Vrijmetselaar verheft zichzelf door middel van graden totdat hij de hemel bereikt."

- uittreksel van de les van de 28ste graad.


Daar staat hij buiten onze poorten, op de drempel van zijn nieuwe Ma%uFFFDonnieke leven, in duisternis, hulpeloosheid en onwetendheid. Voorheen rondgaande in dwalingen en bedekt met de vervuilingen van de heidense buitenwereld, komt hij aan onze deur, de nieuwe geboorte zoekende, en vragend om het wegnemen van de sluier die goddelijke waarheid verbergt voor zijn oningewijde zicht.

Albert Mackey, [The Manual of the Lodge (105:20 cf. 13:5)


Masonic Encyclopaedia (95: 516-17) stelt het volgende over God..

"De mens moet beslissen of hij een God wil als de aloude Hebreeuwse Yahwe, een eenzijdige stammengod, met wie zij kunnen spreken en argumenteren en voor wie zij zich zo nodig kunnen verbergen, of een grenzenloze eeuwige, universele, onbenoembare en internationale Goddelijke Geest zo ver verwijderd van het vlekje dat mens genoemd wordt, dat hij niet gekend, benoemd of benaderd kan worden. Zodra de mens begint om zijn God te prijzen en hem de meest volmaakte menselijke kenmerken gaat toeschrijven, zoals rechtvaardigheid, genade, goedertierenheid, etc., wordt het Goddelijke Wezen gedeprecieerd en beroofd... De Ma%uFFFDonnieke toetssteen is een Allerhoogste Wezen, en elke toegevoegde kwalificatie is een nieuwigheid en verdraai%uFFFDng...Monothe%uFFFDsme doet Ma%uFFFDonnieke principes geweld aan, want het verlangt een geloof in een bepaald soort van Allerhoogste Godheid"


Masonic Encyclopaedia (95: 516) en de Masonic Ritual and Monitor (58: 226) geven toe dat of verwijst naar de Assyrische of Kana%uFFFDnitische godheid, en dat %u201COn%u201D verwijst naar de Egyptische godheid Osiris. Wagner in zijn Freemasonry; An interpretation (16:338 -39) onthult het Ma%uFFFDonnieke doel in deze heidense drie%uFFFDenheid.

"In deze samengestelde naam wordt een poging gedaan om te laten zien, door het samen plaatsen van deze goddelijke namen.. de eenheid, identiteit en harmonie van de Hebreeuwse, Assyrische en Egyptische godsidee%uFFFDn, en de harmonie van de Royal Arch religie met deze oude religies. Deze Ma%uFFFDonnieke 8eenheid van God is opmerkelijk. Het is de leer dat de verschillende namen van goden als Brahma, Jehovah, Baal, Bel, Om, On, etc., verwijzen naar het vruchtbaarheidsprincipe, en dat alle religies in wezen gelijk zijn in hun idee%uFFFDn van het goddelijke."


..'het is het lichaam van de Heilige Geest, de Universele handelende, de Slang die zijn eigen staart bijt'

Rex Hutchens [33ste graad Vrijmetselaar] 'A Bridge to Light' 253 Uitgegeven door de Hoge Raad, Drie%uFFFDndertigste Graad Oude en Aanvaarde Schotse Ritus van de Vrijmetselaraars van het Zuidelijke Ressort,


"De Vrijmetselarij verbergt, zoals alle religies, alle mysteri%uFFFDn, esoterie en alchemie, haar geheimen voor allen behalve voor haar ingewijden en wijzen, of de uitverkorenen, en gebruikt valse verklaringen en misinterpretaties van haar symbolen om diegenen te misleiden die het verdienen misleid te worden, om de waarheid, die zij licht noemt, te verbergen voor hen en hen ervan weg te trekken. De blauwe graden (dat zijn de gilden) zijn slechts de voorhoven of portialen van de tempel. Daar worden de symbolen gedeeltelijk aan de nieuweling getoond, maar hij wordt doelbewust misleid door valse verklaringen. Het is niet de bedoeling dat hij ze begrijpt, maar het is de bedoeling dat hij denkt dat hij ze begrijpt. Albert Pike's Morals and Dogma 104,105 & 819)


Een uitvoerig en bondig boek, 'A Bridge to Light' door DR. Hutchens, benoemt onze Graden van de Schotse Ritus en helpt bij een kant en klaar begrip en waardering van ons ritueel. Het komt ook regelmatig terug bij de grote hoeksteen van onze orde, Albert Pike's Morals and Dogma. Van de offici%uFFFDle Ma%uFFFDonnieke Hoge Raad website op 22/08/00 uit een alinea met de titel: 'A presentation concerning the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry'. (http://www.srmason-sj.org/council/temple/booklet/START.HTM)


Vrijmetselaars gebruiken de twee driehoeken om dit idee van tegenstellingen te vertegenwoordigen. In de Short Talk Bulletin, een boekje dat in de loges gelezen wordt, wordt ons verteld dat de driehoeken "symbolisch zijn voor goed en kwaad, dag en nacht, het Chinese yang en yin."

'Point within a circle' Short Talk Bulletin August 1931 vol.9 (reprinted July 1990)


"Ik moet echter zeggen dat in de meer dan 40 jaar dat ik lid ben van de orde ik mij nooit bewust ben geweest van enig conflict tussen mijn Christelijk geloof en mijn lidmaatschap van de Orde. Ja, het is waar dat Christus in onze gilde graden niet wordt genoemd, maar dat betekent niet dat Hij niet aanwezig is bij onze samenkomsten. Als Hij woont in het hart van de Christen, dan is Hij aanwezig"

Voormalig kapelaan Eerwaarde H.R.Allen O.B.E M.A 'Freemasonry and the Church' 1992


"Wanneer hem (de Vrijmetselaar) Licht gegeven wordt, betekent dat in werkelijkheid dat hij onderwezen wordt in de principes van het Occultisme."

Arthur H. Ward. 'Masonic symbolism and the Mystic Way' 149-150


"Door het Lamsvel [schort] wordt de Vrijmetselaar herinnerd aan de puurheid van het leven en de rechtschapenheid in gedrag die voor hem zo wezenlijk noodzakelijk zijn om toegang te verkrijgen tot de Hemelse Loge boven [de hemel] waar de Allerhoogste Architect van het Universum verblijft"

Albert Mackey, [33ste graad Vrijmetselaar en Secretaris Generaal van de Hoge Raad van de drie%uFFFDndertigste graad Schotse Ritus] 'Encyclopaedia of Freemasonry'. rev.ed "apron", 72-74


"Zowel Jezus Christus als God zijn erg belangrijk in mijn leven, maar ik houd niet van het Christendom dat de twee aan elkaar verbindt. Ik heb veel van de antwoorden op mijn vragen gevonden in de Vrijmetselarij.

Jim Davidson in gesprek met 'Hello' magazine Juni 1996