Onthullingen door Leo Taxil en Albert Pike, vrijmetselaars

De Vrijmetselarij probeert zich van alle verbanden tussen zichzelf en de Lucifer-doctrine te ontdoen met gebruikmaking van de bekentenis van Leo Taxil.

Zonder twijfel is het een poging van de Vrijmetselarij uit de vorige eeuw om af te rekenen met de verlegenheid waarin zij is gebracht, toen de brief waarin Generaal Albert Pike instructies geeft aan de 23 hoogste raden van de wereld in publieke handen viel.

Hier zijn de details achter de brief van Albert Pike aan de hierarchie van de wereldwijde Vrijmetselarij, en de brief zelf.

Vijftig jaar lang werkte Pike aan de ontwikkeling en stapsgewijze invoering van zijn Lucifersritueel bij een aantal uitverkorenen van de 33ste Graad Hoge Raad in Charleston. Hij bekeerde ook de Maconnieke hierarchie in Londen, Berlijn en Rome. Tijdens de tweede helft van zijn werk echter begonnen Franse atheisten het spiritisme en de symboliek in de Franse loges aan te vallen. In 1877 verklaarde de Franse Vrijmetselarij openlijk wat die sinds 1840 in het verborgene had onderwezen - dat er geen god is dan alleen de mensheid. De Engelse Vrijmetselarij, die een geloof in een godheid vereist, verbrak onmiddellijk de betrekkingen met de Franse Groot Oosten. Pike, als soevereine Pontiff van de Universele Vrijmetselarij, wilde de kloof overbruggen door zijn Lucifer-doctrine op 14 juli 1889 op de conventie van de Hoogste Raden in Parijs, Frankrijk, te presenteren. Omdat hij vanwege zijn slechte gezondheid niet in staat was te reizen, legde hij in plaats daarvan de leer uit in een brief dieop de conventie moest worden voorgelezen. Naderhand werd de brief door A.C. De La Rive in "La Femme et l'Enfant dans la Franc-Maconnerie Universelle" (De Vrouwe en het Kind in de algemene Franse Vrijmetselarij) gepubliceerd. "The Freemason" (De Vrijmetselaar), een Maconniek tijdschrift in Engeland, noemde de voorlezing van de brief in haar uitgave van 19 januari 1935. Graaf de Poncins haalt delen van de brief aan in "Freemasonry and the Vatican" (Vrijmetselarij en het Vaticaan). De meest uitgebreide aanhaling komt echter tot ons uit "Occult Theocrasy" (Occulte Theocratie) van Edith Miller. Hier volgt het plan van Albert Pike uit 1889, hoe Lucifer gepresenteerd moest worden aan de Vrijmetselaars van de hoge graden, terwijl de ingewijden van lagere graden en het algemene publiek onwetend gehouden worden:

Wat we tegen het publiek moeten zeggen, is - We aanbidden een God, maar het is de God die men aanbidt zonder bijgeloof.

Tegen u, Soevereine Groot Inspecteurs Generaal [van de 33e graad], zeggen we dit, en u mag dat herhalen voor de Broeders van de 32e, de 31e en de 30e graden De Maconnieke religie zou, door ieder van ons, ingewijden van de hoge graden, onderhouden moeten worden in de zuiverheid van de Luciferiaanse leer.

Als Lucifer niet God was, zou Adonai, de God van de Christenen, wiens daden zijn wreedheid, trouweloosheid en haat voor de mensheid, barbarisme en afkeer voor wetenschap bewijzen, zouden Adonai en zijn priesters hem belasteren?

Ja, Lucifer is God en ongelukkigerwijs is Adonai ook God. Want de eeuwige wet is dat er geen licht zonder schaduw is, geen schoonheid zonder lelijkheid, geen wit zonder zwart, want het absolute kan alleen bestaan als twee Goden: duisternis noodzakelijk voor het licht om als achtergrond te dienen zoals het voetstuk nodig is voor het standbeeld, en de rem voor de locomotief.

In de analoge en universele krachtenleer kan men alleen steunen op dat wat weerstand geeft. Zo wordt het universum in balans gehouden door twee machten die het evenwicht bewaren, de macht van aantrekking en die van afstoting. Deze twee machten bestaan in de natuurkunde, in filosofie en in religie. En de wetenschappelijke werkelijkheid van het goddelijk dualisme wordt gedemonstreerd door de fenomenen van polariteit en door de universele wet van sympathieen en antipathieen. Dat is waarom de intelligente discipelen van Zoroaster, alsmede, na hen, de Gnostici, de Manicheen en de Tempeliers het systeem van de eeuwig strijdende goddelijke hoofdmachten hebben erkend, als het enige logische metaphysische concept, en men kan niet geloven dat de een in kracht onderdoet voor de ander.

Zodoende is de leer van het Satanisme een ketterij; en de ware en zuivere filosofische religie is het geloof in Lucifer, de gelijke van Adonai; maar Lucifer, God van Licht en God van het Goede, strijdt voor de mensheid tegen Adonai, de God van Duisternis en het Kwaad.

Bladzijde 39/40, Scarlett and the Beast, deel 2, John Daniel

Twintig jaar later kondigt een man met de naam Gabriel Jogand-Pages, beter bekend als Leo Taxil, bij een openbare samenkomst in Parijs plotseling aan dat hij een grote, gedetailleerd uitgewerkte grap in elkaar had gezet die iedereen had bedrogen en dat de bovengemelde brief, als gevolg van zijn bekentenis, nu als afgedaan beschouwd kon worden

Het verslag van de bekentenis is meer dan 13.000 woorden lang.

Het is geheel neergeschreven in gespreksstijl, dus het is duidelijk geen persbericht. Bijvoorbeeld...

Een geestelijke: "Wat u op dit moment doet is afschuwelijk, meneer"
Een andere luisteraar: "Als straf zal een priester nooit meer uw biecht horen. U bent een ontzettende schurk!" (Tumult)
Een andere luisteraar: "Alle priesters in deze zaal zouden onmiddellijk moeten vertrekken!" Abt Garnier: "Nee! We moeten tot het einde toe luisteren naar de schurk!" (sommige mensen onder de toehoorders staan op en vertrekken)
De heer Leo Taxil "Of u vertrekt of niet maakt niets uit. Ik ga verder..."

Nu zou dit vandaag de dag - meer dan een eeuw later - al een hele klus zijn voor een journalist met de meest geavanceerde typemachine. Gaat u in gedachten eens terug naar de schrijfmiddelen die beschikbaar waren in 1897 en probeer u dan voor te stellen dat deze meer dan 13.000 woorden, helemaal in hun spontaniteit uitgesproken, woord voor woord worden opgeschreven. Spreek de korte voorbeeldspassage van boven eens hardop uit op de haastige boze toon die wordt gecompliceerd en vraag iemand die conversatie op te schrijven. U zult al snel zien wat ieder gerechtshof zou zien. Dat het bovenstaande een zorgvuldig samengesteld stuk bedrog is.

Zelfs de manier waarop het is geschreven voor publieke consumptie is alsof een amateur toneelschrijver het heeft geschreven. Bijvoorbeeld...

Een stem. "Dat was een succesvolle streek!"
Een andere toehoorder. "Die vrijmetselaars waren uw medeplichtigen!"
De heer Leo Taxil "Reken maar!...
"

Slechts een groep mensen zou voordeel hebben van zo'n zorgvuldige samengestelde misleiding. De Vrijmetselarij.

Ondanks alle klinkklare onzin - zoals dat Albert Pike iedere vrijdagmiddag om 3 uur de duivel ontmoette in het Maconnieke hoofdkwartier - was in de kern het enkele doel, de eenvoudige bedoeling het ontmaskeren van Albert PikeĆ­s instructies aan de 23 Hoogste Raden van de wereld.

Als de Pike-brief in kwestie de ENIGE verwijzing van Pike of andere Maconnieke leiders naar de Lucifer-doctrine zou zijn, dan zou de list wellicht geslaagd zijn.

De waarheid is dat de brief zelf haar authenticiteit bewijst wanneer die wordt afgezet tegen de bekende overtuigingen en geschriften van Pike en zijn collegaĆ­s in de hoogste rangorden.

Drieendertigste Graad vrijmetselaar Albert Pike (1809-1891), de man voorbestemd om de Lucifer-doctrine te ontwikkelen voor de Maconnieke hierarchie, kon niet aanvaarden dat Lucifer en Satan dezelfde persoonlijkheid waren. Terwijl hij zijn overtuigingen onderwees aan enkele uitverkorenen in de Hoogste Raad werd Pike de machtigste Vrijmetselaar in de wereld.

Hoewel hij een onbetekenende generaal was in het Confederale leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, was hij zeker niet onopvallend in de Vrijmetselarij. Van 1859 tot aan zijn dood in 1891 bekleedde Pike tegelijkertijd de positieĆ­s van Grootmeester van het Centraal Directoraat in Washington, D.C., Groot Commandeur van de Hoge Raad in Charleston, S.C., en Soeverein Pontiff van de Universele

Vrijmetselarij. Hij was erelid van bijna ieder Hoge Raad in de wereld, waarbij hij persoonlijk 130 Maconnieke graden ontving.

Pike was een van de lichamelijk en moreel meest weerzinwekkende individuen in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn seksuele neiging was om met zijn gewicht van meer dan 300 pond wijdbeens naakt op een fallische troon in het bos te zitten, vergezeld van een bende prostituees. Naar deze orgieen bracht hij wagenladingen voedsel en drank mee, die hij grotendeels in twee dagen naar binnen werkte totdat hij bewusteloos was.

In zijn aangenomen vaderland Arkansas stond Pike bekend als een beoefenaar van Satanisme. Latere portretten van hem beelden hem af met een symbool van de Baphomet om zijn nek. Pike geloofde echter niet dat de Baphomet Satan was. In 'Morals and Dogma' (Moraal en Dogma) legt hij uit dat dit symbool verkeerd werd begrepen door hen die niet deskundig waren; dat het Ƭeeuwen eerder was uitgevonden, om te verbergen wat te gevaarlijk was om te belijden."

Pike, een talentalent die zestien oude talen beheerste, ontdekte dat de Baphomet oorspronkelijk een symbool van Lucifer, de hermafrodiete god van de heidenen, was. Hij vond in het heidendom geen tegenstander onder de naam Satan. Satan werd alleen in de Bijbel genoemd en was, volgens Pike, een verzinsel van Christenen. "Daarom, schrijft Pike, "is de leer van het Satanisme een ketterij, en de ware en zuivere filosofische religie is het geloof in Lucifer..."

In 1843, terwijl Pike zijn Luciferleer voor de Vrijmetselarij aan het uitwerken was, waren er twee andere Vrijmetselaars die probeerden de binnenste heiligdommen van de Broederschap binnen te dringen met de leer van het Satanisme. Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), de beroemde Amerikaanse dichter, en Moses Holbrook (overl. 1844), de Soevereine Groot Commandeur van de Hoogste Raad in Charleston, S.C., hadden beiden grondig de occulte wetenschappen bestudeerd. Hoewel ze ervan genoten om met Pike te discussieren over de mysteries van de Kabbala waren deze twee Satanisten niet in staat Generaal Pike te bekeren tot de kabbalistische visie op Satan, die twee basisleringen kent: (1) de Tegenstander was eens Lucifer; en (2) Satan is een macht die zowel ten goede of ten kwade gebruikt wordt.

Pike beschrijft de kabbalistische visie op Satan in zijn boek Morals and Dogma, dat gepubliceerd werd in 1871 voor de Zuidelijke Jurisdictie van de Vrijmetselarij van de Schotse Rite:

De ware naam van Satan, zeggen de Kabbalisten, is die van Yawveh [sic] omgekeerd; want Satan is niet een zwarte god, maar de ontkenning van God. De Duivel is de verpersoonlijking van het Atheisme of Afgoderij.

Voor de Ingewijden is dit geen Persoon, maar een Macht, geschapen voor het goede, maar die ook voor het kwade kan dienen. Het is het instrument voor de Vrijheid of de Vrije Wil. Zij vertegenwoordigen deze Macht, die heerst over de fysieke voortplanting, onder de mythologische en gehoornde vorm van de God Pan; daarvandaan kwam de mannelijke geit van de Sabbat, broeder van de Oude Slang, en de Lichtdrager of Fosfor, waar de dichters de valse Lucifer van de Legende van hebben gemaakt.

Pike beschuldigt dichters ervan de natuur en rol van Lucifer te vervalsen door hem Satan te maken. Longfellow geloofde bijvoorbeeld dat Satan de Gevallen Engel was.

In tegenstelling daarmee leren de geschriften van Pike dat Lucifer nooit gevallen is, dat hij het licht van de wereld is, gelijk in macht aan de Almachtige God, echter in de tegenwoordige tijd minder bovenaards. Om dit te benadrukken maakt Pike in ƬMorals and DogmaƮ het boek Openbaring belachelijk omdat het Lucifer niet gelijk stelt met God: ƬDe Apocalyps is ... de Apotheose van dat Sublieme Geloof dat naar God alleen verlangt, en dat alle pracht en werken van Lucifer veracht...

Pike's verachting is gericht op diegenen die alleen in de God van de Apocalyps geloven zonder Lucifer zijn eer te geven. Hij vervolgt zijn lof aan Lucifer in de volgende zin: "Vreemde en mysterieuze naam om aan de geest van Duisternis te geven! Lucifer, de Zoon van de Morgen! Is hij het die het Licht draagt, en met zijn overdraaglijke schitteringen zwakke, sensuele or zelfzuchtige zielen verblindt? Twijfel daar niet aan!"

Pike geloofde de heidense leer dat Lucifer de weldoende god was die de mens wetenschap onderwees. Warren Weston bevestigt, in Father of Lies (30-er jaren), dat men in de oudheid Lucifer kende als

Prometheus, de mensenvriend, die hen vuur gaf, hen al de ambachten onderwees, hen het rijke erts en kostbaar gesteente liet zien dat begraven lag in de aarde... Het is om deze ontelbare weldaden aan de mensheid overgedragen, dat de jaloerse geesten die beweren ware goden te zijn samenspannen tegen hem en hem onrecht doen. Hij is de helderste engel die onrechtmatig uit de hemel geworpen is, Lucifer, zoon van de morgen.

Pike was ook sarcastisch in zijn verwerping van de vroege apostelen en kerkvaders, die volgens hem de onderdrukking van de wetenschap voortzetten. Als je Pike's verwerping leest, zul je aanvoelen dat de 'wetenschap' waar hij op doelt de new age leer is, of, zoals geillustreerd in II Kronieken 33:6 - toverij - :

De uilskuikens die het primitieve Christendom lieten verdwalen, door geloof in de plaats te stellen van wetenschap, dromerij in plaats van ervaring, de fantasie in plaats van werkelijkheid, en de inquisiteurs die eeuwenlang een vernietigingsoorlog voerden tegen Magisme [sic] zijn er in geslaagd de oude ontdekkingen van het menselijk verstand in duisternis te hullen; zodat we nu in het duister rondtasten om de sleutel van de fenomenen van de natuur opnieuw te vinden.

Bladzijden 37 - 39 Scarlet and the Beast, deel 2, John Daniel

Photo of albert-pike.jpg - 7679 Bytes Albert Pike droeg een groot baphomet-symbool om zijn nek. Het staat ook afgebeeld op 33ste graad notitiepapier in een enigszins gewijzigde vorm. (Zie onder) symbol-of-baphomet.jpg - 1714 Bytes
symbol enlargedsymbol-of-baphomet-photo.jpg - 2120 Bytes Vergelijk top satanist Aleister Crowley's baphomet X-symbool links met het symbool rechts dat op veel 33ste graad notitiepapier zichtbaar is. 33rd-degree-notepaper.jpg - 7027 Bytes
baphomet.jpg - 8481 Bytes
Dit is de 'god' door dit symbool vertegenwoordigd!

Drieendertigste Graad Vrijmetselaar Manley P. Hall verduidelijkt de luciferiaanse leer op pagina 48 van zijn boek, The Lost Keys of Freemasonry (De verloren sleutels van de Vrijmetselarij), als hij zegt:

Wanneer de Vrijmetselaar ontdekt dat de sleutel tot de strijder op het blok de juiste toepassing is van de dynamo van levende macht, dan heeft hij het mysterie van zijn ambacht ontdekt. De zinderende energieƎn van Lucifer zijn in zijn handen en voordat hij verder en hogerop stapt, moet hij zijn vaardigheid om (deze) energie juist toe te passen bewijzen.

Domenico Margiotta, 33ste graad Vrijmetselaar, heeft geschreven

"Palladisme is noodzakelijkerwijs een luciferiaanse rite. De religie is Manichaean neo-gnosticisme, dat onderwijst dat de godheid duaal is en dat Lucifer de gelijke van Adonai is, waarbij Lucifer de God van het Licht en Goedheid is die voor de mensheid strijdt tegen Adonai de God van duisternis en het Kwaad. Albert Pike had slechts de dogmaĆ­s van de hoge graden van alle andere vrijmetselarijen gespecificeerd en onthuld, want ongeacht welke rite dan ook, De Grote Architekt van het Universum, is niet de God die door de Christenen wordt aanbeden."

Uittreksel uit Masonry Beyond the Light (Vrijmetselarij Achter Het Licht) William Schnoebelen, voormalig 32ste graad Vrijmetselaar.

Beroemde heksen en satanisten hebben de Ć«machtĆ­ achter de troon van de Vrijmetselarij begrepen.

Arthur Edward Waite occult schrijver en Maconniek historicus
Dr. Wynn Westcott lid van de Societas Rosicruciana in Anglia en stichter-lid van de occulte Orde van de Gouden Dageraad.
S. L. MacGregor Mathers medeoprichter van de Gouden Dageraad,
Aleister Crowley meester satanist van deze eeuw en stichter van de anti-christelijke religie van Thelema.
Dr. Gerard Encausse (Papus) meesterlijk schrijver, onderwijzer van de Tarot en leider van de occulte Martinistesgenootschap.
Dr. Theodore Reuss hoofd van de O.T.O., een Duits occult/satanisch genootschap, dat Crowley haar hoofd maakte voor de Britse Eilanden.
George Pickingill de meester tovenaar (mannelijke heks) van het 19e eeuwse Engeland, leider van de ƬPickingill covens."
Annie Besant leider van het occulte Theosofische genootschap en Mede-Maconnieke bestuurder. (Jawel, er zijn vrouwelijke Vrijmetselaars!)
Alice Baileys tichter van de New Age organisatie, Lucis (voorheen Lucifer) Trust
Bishop C. W. Leadbetter Theosofist, mentor van de mislukte New Age ƬChristusƮ, Krishnamurti, en prelaat in de occulte Liberale Katholieke Kerk.
Manly P. Hall Rozenkruizers-deskundige, schrijver, stichter van het Filosofisch Onderzoek Genootschap.
Gerald B. Gardner Stichter van de moderne Wicca (witte hekserij) opwekking..
Alex Sanders zelf vormgegeven "Koning der heksen" in Londen en een van de meest invloedrijke leiders van Wicca na Gardner.
Uittreksel uit Masonry Beyond The Light (Vrijmetselarij achter het licht) William Schnoebelen. (een voormalig 32ste graad Vrijmetselaar)